неделя, 25 септември 2016 г.

Модулните пречиствателни станции са най-добрия избор за районите без канализация


Поради значимостта на водния ресурс, водите са една от най-пълно регулираните области на европейското екологично законодателство.

Европейската цел е да се постигне "добро екологично и химично състояние" на всички водни ресурси в рамките на ЕС до 2015 година.Една от мерките за постигане на целта е 
Директива на Съвета 91/271/ЕИО. Директивата се явява важен етап от политиката на ЕС за водите и е от значение и за други области, тъй като установява рамката и инструментариума за пречистването на отпадните води от населени места.

България има добре развита водоснабдителна система,която обхваща 98,8 процента от населението на страната, но по степен на изграденост на канализационната мрежа и на пречиствателни съоръжения за отпадни води, сериозно изостава.

Въпреки стартиралите процедури и предприети действия по изграждане на някои селищни пречиствателни станции, към момента може да оценим ситуацията като незадоволителна.

До края на 2013 год изтича срока за изграждане на пречиствателни станции за населени места с под 10 000 жители. Това ще бъде сериозен проблем тъй като от 411 такива населени места в 380 няма изградени пречиствателни съоръжения. Ресурсът, който е необходим, надхвърля 2 млрд.евро, което прави задачата още по-трудна.

В по-малките населени места биха могли да бъдат прилагани модулни съоръжения. Те се изграждат по-бързо и не се нуждаят от дълъг процес на проектиране.

Като пример може да се дадат компактните пречиствателни станции за отпадни води BIO CLEANER  на чешката фирма Envi-pur. Те представляват оптимално решение за населени места с големина до 10 000 души. 
Фирмата има оторизиран представител и в България.

Тези пречиствателни станции могат да се ползват и за органично замърсени промишлени отпадни води.

Технологичното подреждане на ПСОВ, както и строителното и архитектурно решение винаги се предлагат "по мярка" според изискванията на инвеститора и съответните държавни институции.

ПСОВ може да бъде реализирана с една или повече паралелни поточни линии, което дава възможност адекватно да се реагира на актуалното натоварване на станцията при постепенно изграждане на канализацията или да се реагира на сезонна неравномерност в туристически области. ПСОВ може да бъде решена като открита, частично покрита или напълно покрита и така да се приспособи към хигиенни и други изисквания.