неделя, 25 септември 2016 г.

Модулните пречиствателни станции са най-добрия избор за районите без канализация


Поради значимостта на водния ресурс, водите са една от най-пълно регулираните области на европейското екологично законодателство.

Европейската цел е да се постигне "добро екологично и химично състояние" на всички водни ресурси в рамките на ЕС до 2015 година.Една от мерките за постигане на целта е 
Директива на Съвета 91/271/ЕИО. Директивата се явява важен етап от политиката на ЕС за водите и е от значение и за други области, тъй като установява рамката и инструментариума за пречистването на отпадните води от населени места.

България има добре развита водоснабдителна система,която обхваща 98,8 процента от населението на страната, но по степен на изграденост на канализационната мрежа и на пречиствателни съоръжения за отпадни води, сериозно изостава.

Въпреки стартиралите процедури и предприети действия по изграждане на някои селищни пречиствателни станции, към момента може да оценим ситуацията като незадоволителна.

До края на 2013 год изтича срока за изграждане на пречиствателни станции за населени места с под 10 000 жители. Това ще бъде сериозен проблем тъй като от 411 такива населени места в 380 няма изградени пречиствателни съоръжения. Ресурсът, който е необходим, надхвърля 2 млрд.евро, което прави задачата още по-трудна.

В по-малките населени места биха могли да бъдат прилагани модулни съоръжения. Те се изграждат по-бързо и не се нуждаят от дълъг процес на проектиране.

Като пример може да се дадат компактните пречиствателни станции за отпадни води BIO CLEANER  на чешката фирма Envi-pur. Те представляват оптимално решение за населени места с големина до 10 000 души. 
Фирмата има оторизиран представител и в България.

Тези пречиствателни станции могат да се ползват и за органично замърсени промишлени отпадни води.

Технологичното подреждане на ПСОВ, както и строителното и архитектурно решение винаги се предлагат "по мярка" според изискванията на инвеститора и съответните държавни институции.

ПСОВ може да бъде реализирана с една или повече паралелни поточни линии, което дава възможност адекватно да се реагира на актуалното натоварване на станцията при постепенно изграждане на канализацията или да се реагира на сезонна неравномерност в туристически области. ПСОВ може да бъде решена като открита, частично покрита или напълно покрита и така да се приспособи към хигиенни и други изисквания.

вторник, 13 септември 2016 г.

Влияние на непречистените отпадни води върху здравето на хората


Основно хигиенно изискване при организиране на водоснабдяването на населените места е да се изключи напълно възможността от възникване на заболявания, причинени от наличието на патогенни микроорганизми във водата и от особеностите в химичния й състав.

Епидимиологично значение на водата:

Още в древността е била подозирана епидимиологичната роля на водата и са били предявявани изисквания за нейните качества.

Водните епидемии в миналото са били страшно бедствие, взело хиляди човешки жертви, повече отколкото войните. Сега според данни на ООН повече от 1 милярд жители на Земята не получават чиста вода, а според данни на СЗО само 500 милиона жители на развиващите се страни живеят при що годе приемливи хигиенни условия, свързани с водата.

По данни на УНИЦЕФ в тези страни годишно умират около 15 милиона деца, като в основата на тази трагедия е липсата на чиста вода и хигиенни условия на живот.

По воден път се предават редица бактериални, предимно чревни инфекции - холера, коремен тиф, дизинтерия и др. Водата има непряко значение за разпространението на маларията, ребната тения, метила и др.

Внасянето на причинителите на тези заболявания във водоизточниците става най-често с непречистени битово- фекални отпадни води и отпадни води от животовъдните ферми, които направо се вливат в откритите водоприемници.

Подземните водоизточници могат да се заразяват вследствие неправилна санитарна защита, просмукване на заразени непречистени отпадни води през почвата от септични ями или небрежно поддържане на водоизточника.

Попаднали във водата на водоизточника, причинителите на 
инфекциозни заболявания обикновено не намират благоприятни условия, сходни с тези, при които са се развивали, поради което една част от тях загиват, но друга част преживяват и запазват устойчивостта си във водоприемника продължително време.

Сами можеме да си дадеме сметка колко опасно е изливането в природата на непречистени отпадни води и защо са опасни септичните ями, които все още са популярни у нас.

Пречистването на битово- фекалните води преди отново да попаднат в природата е важно условие за запазване здравето на хората, екологичния баланс и за да останат в миналото болести като холерата, коремния тиф и чумата.

През последните десетилетия учените усъвършенстваха 
нови технологии и се създаде възможност на места, коита са далеч от централна канализация, да може да се поставят малки модулни пречиствателни станции. Те са компактни, лесни за управление и пречистват отпадните води до степен, че пак може да бъдат използвани за поливане, миене на площадки и коли или гасене на пожари.

Водещи производители на такива 
пречиствателни съоръжения в Европа са Чехия, Англия, Германия, където за тези проблеми отдавна се търсят решения.

Да не забравяме, че в 21-ви век отговорността и за чиста околна среда, и за собстеното ни здраве си е наша..., но най-важното е че ще бъдем отговорни и за бъдещите поколения.