четвъртък, 22 май 2014 г.

Пречистването на отпадъчни води - сложен микробиологичен процес
Пречистването на отпадъчните води от домакинствата и от различните производства и промишлеността е от огромно значение. Попадането на замърсени води в  почвата,  реките, езерата, моретата и океаните води до сериозни екологични проблеми и много болести сред населението на Земята. Човечеството отдавна е осъзнало необходимостта от това да пречиства водата, която използва и да рециклира отпадъците от своята дейност. За тази цел навсякъде по света се строят пречиствателни станции и се влагат огромни средства за опазване на природата и недопускане на замърсяване на водните източници.
Самият процес на пречистване на замърсените води е доста сложен и съществуват различни методи, които учените са разработили и внедрили в зависимост от степента на замърсяване и вида на самите замърсители.  Най- използаният и смятан за безопасен и ефективен е биологичният метод на пречистване на отпадъчните води. При него в процеса на пречистване участван микроорганизми, които се хранят с частиците, замърсяващи водата и така я пречистват. Науката познава милиони видове микроорганизми, които могат да се хранят по този начин, но само малка част от тях са безопасни за здравето и са в състояние да бъдат включени в подобен биологичен процес на пречистване на водата. Веднъж пречистена тази вода трябва да бъде върната отново в природата без да е опасна за хора и животни.
Именно затова много микробиолози с години работят върху технологиите на пречистване, които да бъдат ефективни и безопасни . Провеждат се изпитания и изследвания докато се достигне определен резултат за да се внедри той в производство на пречиствателни съоръжения. Построяването на едно пречиствателно съоръжение, което да пречиства отпадъчните води на малко или голямо населено място изисква значителни средства и е от огромна важност то да работи ефективно след това. А това зависи преди всичко от технологията, която е заложена в него. При изборът на технология трябва да се вземат под внимание редица фактори като климат, брой население, наличие на производсвени предприятия и техния вид, възможности за отвеждане на пречистените води и др.
Пречиствателните станции могат да бъдат много големи съоръжения, които да обслужват цели градове, но могат да бъдат и умален вид съоръжения за индивидуални домакинства, хотели, малки предприятия или малки населени места. Малките пречиствателни станции обикновено са модулни , което дава възможност да бъдат допълнително разширявани при увеличен приток на отпадъчни води като се добавя допълнителен  модул от съоръжението, в който е заложена същата технология на пречистване.
В нашата страна недостигът на пречиствателни станции и морално остарелите технологгии на съществуващите такива ,е голям проблем.  Модернизирането им и построяването на нови такива в населените места, в които липсва канализация изисква огромни средства.
Това е причина  все повече домакинства и предприятия да се спират на решението, което дават модулните малки пречиствателни станции.  В последните години в резултат на внедряването на нови технологии на биологично пречистване, много от тези съоръжения са изключително икономични и не изискват средства за поддръжка, а ефективно решават проблема с липса на централна канализация.  Те са удобни, не изискват много място, защото са компактни, а пречистват замърсената вода до степен да може да се използва отново за поливане, гасене на пожари или други нужди от бита.
Чистата питейна вода на Земята става все по-малко и все по-ценна, а от Човечеството зависи тя да не изчезне съвсем. Единственият начин е да се спре със замърсяването на природата, а това зависи от отговорносттани към бъдещите поколения.   Нужно е да се осъзнае, че далечното бъдеще…, всъщност не е толкова далечно.