четвъртък, 4 февруари 2016 г.

За пречиствателните станции и пречистената от тях вода

Основната роля на  една пречиствателна станция е да пречиства използваната от човека вода за да може тя да се върне отново в природата без да я замърсява. Разбира се степента на замърсеност никога не е еднаква и именно затова от огромно значение е технологията на пречистване и нейната ефективност.
BestAvailable Technologies  - Това е един всепризнат термин, с който се назовават най-добрите технологии, доказали се в практиката и важи както за всяка друга иновативна технология, така и при пречистването на отпадъчни води. През годините учените са разработвали какви ли не системи за пречистване на водата  . Изпитанията, на които са подлагани различните биологични технологии са преминали през различни етапи докато достигнат до високата ефективност, с които се характеризират съвременните пречиствателни съоръжения.
Безспорно има норми за чистота на водата, които са регламентирани. Съществува Европейска директива, която определя и т.нар. чувствителни зони, при които пречистването на отпадъчните води трябва да бъде значително по-високо и с много по-добри технологии. Според действащата ЕвропейскаДиректива  91/271 за отпадъчните води,  голяма част от територията на България се определя като чувствителни зони . Именно поради това изискванията за пречистените води са доста високи. Това изисква използването на високотехнологични пречиствателни станции, които са се доказали в практиката и дават гарантирани показатели на пречистената вода.
Все още в южната част на България съществуват речни басейни, които не попадат под т.нар термин „ чувствителни зони” и там са допустими  пречиствателни станции с по-стар тип технология, но въпреки целесъобразността в този случай на двустепенното пречистване от анаеробен тип, от изключителна важност е правилното оразмеряване на пречиствателното съоръжение. При една недостатъчно преценена по обем и технологична ефективност пречиствателна станция, ефектът на пречистване на отпадъчните води е минимален, а това е катастрофално за водните източници и може да доведе до сериозни замърсявания.
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчните води е категорична, че населените места с над 2000 е.ж  се нуждаят от канализационна система като водите се събират и биват подлагани задължително на биологично пречистване. Биологичното пречистване е най-ефективното и препоръчително пречистване на битови отпадъчни води.
През последното десетилетие много популярни стават малките биологични пречиствателни станции, които могат да бъдат за индивидуално ползване от едно домакинство, или да обединяват няколко домакинства. При тях ефективността на пречистване е много висока и особено ако става въпрос за населени места под 2000 е.ж   и изграждането на канализационна мрежа е доста икономически неизгодно, модулните локални пречиствателни съоръжения са най-добрият избор.
Много хотели по Черноморието, офиси и предприятия в промишлените зони на големите градове, които се разрастват непрекъснато, вече са оборудвани с такива пречиствателни съоръжения като заустването на пречистената вода става в зависимост от възможностите на мястото, но показателите задължително се проследяват.
Недоброто оразмеряване и включването в самият проект на точното пречиствателно съоръжение  впоследствие може да стане причина за сериозни проблеми с контролни органи и замърсяване на реки, както и нарушаване на флората и фауната в съответния регион.
Нередки са случаите в България, в които проектните параметри на отпадъчните води (количествени, качествени, технологични) не съвпадат с реалните, когато започне фактическата експлоатация на съоръжението. Трябва да се има предвид и това, че  у нас в България е характерна инфилтрация на подземни води в канализацията и течове от водопровода, пораждащи значително разреждане на отпадъчните води.  Именно това проектанта в повечето случаи пропуска да предвиди.
 И накрая ако се върнем на термина  BestAvailable Technologies  , то трябва да се има и предвид, че всяка биологична технология на пречистване работи различно при различните климатични особености и надморска височина. Именно затова изпитаната, доказала  се във времето  технология на определена географска ширина е най-добрия избор, особено ако се инвестира в  локална пречиствателна станция за индивидуално ползване.