четвъртък, 19 октомври 2017 г.

Малки пречиствателни станции заменят септичните ями
Съвременното домакинство потребява значително по-голямо количество вода, отколкото в миналото. И колкото да се говори за пестене на тази скъпоценна течност, стандарта ни на живот става все по-висок, а  това е свързано с употребата на вода. Всеки дом вече има перална, миялна машина, а тенденцията е да се строи така, че всяка спалня да има баня с тоалетна към нея. Създаваме си удобства, които са свързани с разходване на много вода.
Въпросът е къде отива тази вода, която използваме като чиста, а изхвърляме вече замърсена. Много хора почти не се замислят..... ами просто отива в канала. Така е, но този канал я отвежда някъде. В големите градове има изградени пречиствателни станции, които я пречистват и след това тя отново се връща в природата. Това е един кръговрат на водата, за който малко хора се замислят, но от него зависи дали ще бъдат чисти реките ни и подземните водоизточници.
В миналото в селата и по-малките населени места всяка къща е имала септична яма, която е попивала мръсната вода с презумцията, че почвата донякъде я пречиства сама преди тя да достигне до подземните води. В много случаи дори замърсените води се заустват и направо в реките. Това обаче е довело до сериозно замърсяване в природата и съвременния човек отдавна е разбрал, че вече природата се задъхва и не успява да се пребори със замърсяванията от неговата дейност и висок стандарт на живот.
Септичните ями отдавна са отречени забранени като опасни както за природата, така и за човешкото здраве.  Проблемът в малките населени места, където няма централна канализация вече се решава с локални индивидуални пречиствателни станции. Пречистването на водата в тях се осъществява на биологичен принцип без да се използват химикали. Процесът е доста сложен на микробиологично ниво, но е част от самия природен кръговрат. Участват микроорганизми, които  са в човешкото тяло и ние така или иначе отделяме ежедневно с екскрементите си.  Те не са болестотворни, а същевременно много устойчиви и продуктивни. Така успешно чрез създадена от човека подходяща за тях среда в пречиствателната станция, тези микроскопични създания хранейки се, пречистват водата която изхвърляме.
Малките пречиствателни станции вече са задължителна част от домакинството за всеки дом, който е построен извън големите градове.  И въпреки, че в много стари къщи и дворове все още се срещат септични ями, все повече хора разбират тяхната ефективност и удобство.

понеделник, 3 октомври 2016 г.

За пречиствателните станции най-важна е технологията


През последните години учените успяха да разработят все по-успешни технологии за пречистването на отпадни води.Тези технологии правят съвременните пречиствателни станции по-лесни за поддържане, а пречистената вода с по-добри показатели и възможности за повторно използване.

За малките пречиствателни станции най-удачна е 
аеробната технология на пречистване.

Същността на биологичното пречистване на отпадни води в аеробни условия се състои в използването на хетерогенна популация от микроорганизми, които консумират многокомпонентен субстрат. В качеството на субстрат, който служи за храна на микроорганизмите, се явява органиката на отпадните води.

Микроорганизмите имат способността да усвояват най-разнообразни вещества като източник на енергия и хранителни компоненти, като част от органичните вещества се окисляват, а друга се трансформира в биомаса.

В естествени условия микроорганизмите съществуват под формата на асоциации, представляващи смес смес от 
бактерии и първаци. В тази смес могат да се индентифицират различни бактерии, които могат да се обединят в три основни групи: въглеродоокисляващи флокулообразуващи бактерии, нишковидни въглеродоокисляващи бактерии и бактерии нитрификатори.

В резултат на обменните процеси с околната среда и вътреклетъчния метаболизъм се осъществява растеж, развитие и размножаване. Върху кинетичната крива на растеж, могат да се разграничат шест участъка,представляващи шест фази на развитие, всяка от които се характеризира с индивидуални условия за съществуване на бактериалната култура и различни параметри на растежа й.

За 
пречистване на отпадни води, се използват главно фазите на експоненциален растеж и линейно варастване, тъй като през този период се извършва консумация на субстрата. 

Най-общо процесът на разграждане на органичните вещества протича в две фази: въглеродна и дишане.

През първата фаза се се разлагат органичните съединения, съдържащи въглерод. След изчерпване на въглерода като източник на храна настъпва втората фаза. Дишането е окислителен процес, при който се отделя енергия, която от своя страна се използва за синтез на клетъчен материал. При отсъствие на подходящ субстрат енергията може да бъде получена от окисление на вътреклетъчния материал или т.нар. самоокисление. В процеса на самоокисление клетката се разрушава. Водата в съприкосновение с въздуха съдържа кислород в равновесна концентрация, която зависи от атмосферното налягане, температурата и съдържанието на разтворените във водата органични и неорганични вещества, способни да сваржат кислорода - да се окисляват.

Колкото по- високи стойности за разтворен кислород имат повърхностните води, толкова по-добра е водата в санитарно- хигиенно отношение.По-новите изследвания са показали,че силно влияние върху качеството на пречистването на отпадни води оказват хищните първаци и поради това при по-реалистичното описание на тези процеси, трябва да се отчитат взаимоотношенията "хищник-жертва" между пъваците и бактериите.

Разработването на нови технологи е сложен процес, който изисква много изпитания в лабораторни условия и  доказване на определени показатели.

Днес в нашето съвремие се използват най-различни технологии, като всяка от тях се стреми да постигне възможно най-приемливи показатели на водата и отстраняване на миризми.

Твърдението, че всички пречиствателни станции правят едно и също и разликата е само в материалите и производителя е крайно несериозно ... и вероятно може да го направи само некомпетентен човек. неделя, 25 септември 2016 г.

Модулните пречиствателни станции са най-добрия избор за районите без канализация


Поради значимостта на водния ресурс, водите са една от най-пълно регулираните области на европейското екологично законодателство.

Европейската цел е да се постигне "добро екологично и химично състояние" на всички водни ресурси в рамките на ЕС до 2015 година.Една от мерките за постигане на целта е 
Директива на Съвета 91/271/ЕИО. Директивата се явява важен етап от политиката на ЕС за водите и е от значение и за други области, тъй като установява рамката и инструментариума за пречистването на отпадните води от населени места.

България има добре развита водоснабдителна система,която обхваща 98,8 процента от населението на страната, но по степен на изграденост на канализационната мрежа и на пречиствателни съоръжения за отпадни води, сериозно изостава.

Въпреки стартиралите процедури и предприети действия по изграждане на някои селищни пречиствателни станции, към момента може да оценим ситуацията като незадоволителна.

До края на 2013 год изтича срока за изграждане на пречиствателни станции за населени места с под 10 000 жители. Това ще бъде сериозен проблем тъй като от 411 такива населени места в 380 няма изградени пречиствателни съоръжения. Ресурсът, който е необходим, надхвърля 2 млрд.евро, което прави задачата още по-трудна.

В по-малките населени места биха могли да бъдат прилагани модулни съоръжения. Те се изграждат по-бързо и не се нуждаят от дълъг процес на проектиране.

Като пример може да се дадат компактните пречиствателни станции за отпадни води BIO CLEANER  на чешката фирма Envi-pur. Те представляват оптимално решение за населени места с големина до 10 000 души. 
Фирмата има оторизиран представител и в България.

Тези пречиствателни станции могат да се ползват и за органично замърсени промишлени отпадни води.

Технологичното подреждане на ПСОВ, както и строителното и архитектурно решение винаги се предлагат "по мярка" според изискванията на инвеститора и съответните държавни институции.

ПСОВ може да бъде реализирана с една или повече паралелни поточни линии, което дава възможност адекватно да се реагира на актуалното натоварване на станцията при постепенно изграждане на канализацията или да се реагира на сезонна неравномерност в туристически области. ПСОВ може да бъде решена като открита, частично покрита или напълно покрита и така да се приспособи към хигиенни и други изисквания.